Podle expertů AMSP ČR existuje disproporce mezi OSVČ a malými s. r. o. ve věci souběhu kompenzačního bonusu a programu Antivirus. OSVČ nemůže kombinovat kompenzační bonus (pro sebe) s Antivirem (pro své zaměstnance), kdežto společník malého s.r.o. ano. Přesto, že je důvod logický (rozdílnost žadatelů v případě kompenzačního bonusu – společník s. r. o., v případě ANTIVIRUS – právnická osoba), zakládá to velkou disproporci mezi podnikateli.  

Námi identifikovaný problém je dán zněním ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzační bonusu v souvislosti se zákazem podnikatelské činnosti a v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Aktuální znění zákona je následující:

(1) Subjektu kompenzačního bonusu nevzniká nárok na

a) podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní den, za který obdržel kompenzační bonus,

b) kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel podporu v nezaměstnanosti podle zákona upravujícího zaměstnanost,

c) kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2,

d) kompenzační bonus podle § 3 za kalendářní den, za který společnost s ručením omezeným, které je společníkem, obdržela v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru podporu obdobnou kompenzačnímu bonusu, z důvodu zaměstnání tohoto společníka podporu poskytovanou zaměstnavatelům v souvislosti se zmírněním některých hospodářských následků vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2.

Program MPSV ANTIVIRUS je dle oficiálních materiálů vymezen následovně:

Smyslem Programu Antivirus je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 (dále jen „COVID-19“) na zaměstnanost v České  republice. Vývoj šíření onemocnění COVID-19 ve světě a po 1. březnu 2020 i v České republice může

vyvolat závažné hospodářské problémy s negativním dopadem na míru zaměstnanosti.

Z uvedeného vyplývá, že problém je ve vymezení § 8 odst. 1 písm. c), které fakticky brání přiznat OSVČ současně kompenzační bonus a podporu s programu ANITIVIRUS. Ke stejnému výkladovému závěru došlo MF i Generální finanční ředitelství.

GFŘ – Otázky a odpovědi ke KB podzim 2020 viz https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzacni-bonus-podzim-2020/dotazy-odpovedi/dotazy-odpovedi-KB-podzim-2020-10986

  1. Jsem OSVČ a mám jednoho zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Provozovnu musím mít uzavřenu na základě nařízení vlády. Pro zaměstnance bych chtěl požádat o podporu z program Antivirus. Mohu si pro sebe požádat o kompenzační bonus?

Zákon o kompenzačním bonusu (§ 8 odst. 1 písm. c) nyní nepřipouští souběh výplaty kompenzačního bonusu za kalendářní den, za který žadatel obdržel v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru SARS CoV-2. Přestože podpora z programu Antivirus je určena primárně pro kompenzaci mezd zaměstnanců, nemůže tomu, kdo tuto podporu obdržel (OSVČ – zaměstnavatel), současně vzniknout ve dnech bonusového období nárok na kompenzační bonus.

  1. Jsem společníkem s.r.o. a chtěl bych si požádat o kompenzační bonus. Činnost s.r.o. byla opatřeními státních orgánů souvisejících s šířením koronaviru zakázána a zaměstnanci s.r.o. museli zůstat doma. Já sám nejsem zaměstnán v této s.r.o. Společnosti byla pro náhrady mezd jejích zaměstnanců vyplacena v bonusovém období podpora z programu Antivirus. Mohu si pro sebe, jako společníka s.r.o., který není v této společnosti zaměstnán a tudíž neobdržel kompenzaci z programu Antivirus, požádat o kompenzační bonus?

Kompenzační bonus nemůže být přiznán za kalendářní den společníkovi s.r.o., za který s.r.o., které je společníkem, obdržela v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru podporu obdobnou kompenzačnímu bonusu (§ 8 odst. 1 písm. d) bod. 1). Také v případě, kdy společnost obdržela z důvodu zaměstnání tohoto společníka podporu poskytovanou zaměstnavatelům v souvislosti se zmírněním některých hospodářských následků vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 (§ 8 odst. 1 písm. d) bod. 2). Jestliže tedy nejste zaměstnancem s.r.o., která obdržela podporu z programu Antivirus (tedy jste tuto formu kompenzace – náhradu mzdy, jako fyzická osoba od „své s.r.o. – zaměstnavatele“ neobdržel), může Vám, při splnění všech zákonem o kompenzačním bonusu stanovených podmínek, vzniknout nárok na kompenzační bonus.

MF – Otázky a odpovědi ke KB podzim 2020

  1. Mohu prosím jako OSVČ čerpat Antivirus na své zaměstnance?

Platí, že jeden subjekt nemůže za daný kalendářní den bonusového období čerpat kompenzační bonus a současně příspěvek z programu Antivirus. Za bonusové období od 5. října do 4. listopadu 2020 si tedy musíte zvolit právě jeden z těchto programů, který je pro vás ekonomicky výhodnější.

  1. Jsem jediným společníkem malého s.r.o. Mohu žádat o kompenzační bonus, když využívám náhradu mezd z programu Antivirus na své 3 zaměstnance?

Obecně platí, že nelze kombinovat jednotlivé protikrizové programy vládní pomoci, tedy například kompenzační bonus a Antivirus. Výjimkou však jsou právě malá s.r.o., kde subjektem kompenzačního bonusu jste vy coby společník (fyzická osoba). Subjektem programu Antivirus na vaše zaměstnance je přitom právnická osoba (vaše s.r.o). Ve vašem případě tedy, splňujete-li další podmínky, můžete o kompenzační bonus žádat.