Daňové milostivé léto probíhá letos od 1. července do 30. listopadu 2023. Splacení jistiny dluhu, tedy nedoplatku na dani, vzniklého do 30. září 2022 umožní fyzickým osobám – podnikatelům a nepodnikatelům - zbavit se souvisejících nedoplatků na úrocích, penále či pokutách. Vedle toho dlužníkům fyzickým i právnickým osobám ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun.


Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně související s nedoplatky na dani vzniklými do 30. září 2022. Za žádost se neplatí žádný správní poplatek. Konkrétně bude možné odpustit úroky z prodlení a z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné daňové přiznání či jiné tvrzení daně a náklady řízení včetně exekučních nákladů. Podmínkou je podat žádost od 1. července do 30. listopadu 2023 a uhradit jistinu, tedy nedoplatek na dani, do 30. listopadu 2023 nebo v termínech měsíčních splátek. Žádost musí být podána nejpozději v den platby, aby bylo zřejmé, že je určena na úhradu nedoplatku v rámci daňového milostivého léta. Během daňového milostivého léta zároveň všem fyzickým i právnickým osobám automaticky
zaniknou jednotlivé bagatelní nedoplatky vzniklé do 30. září 2022 do výše 199 Kč, resp. do výše 29 Kč u daně z nemovitých věcí, nepřesáhnou-li v souhrnné výši k 1. červenci 2023 u jednoho finančního úřadu celkovou částku 1 000 Kč.
Největší část nedoplatků je spravována finančními úřady, jedná se zejména o DPH, daň z příjmů fyzických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí. Žádost týkající se těchto daní tedy zájemce vyplní ve webové aplikaci finanční správy a podá ji na svůj finanční úřad. Nedoplatky na spotřební
dani, případně jiné daňové nedoplatky, které má nikoliv vůči finanční, ale celní správě, pak lze obdobným způsobem vyřešit s příslušným celním úřadem.