České školství je zaměřeno více na “biflování“ informací na úkor rozvoje emoční inteligence žáků. Etická výchova podporuje rozvoj měkkých dovedností žáků a vede k prosociálnímu chování, osvojení si asertivity, hodnot a etických principů. Zhruba 20 % žáků se setkává každý den ve škole se šikanou.

Dle zprávy České školní inspekce z června 2016: „Přibližně čtyři pětiny oslovených učitelů si myslí, že po zavedení etické výchovy na škole se zlepšily vztahy mezi žáky a celkové klima školy. Jako největší změny v chování a jednání žáků po zavedení etické výchovy do výuky vnímají učitelé to, že se žáci vzájemně více tolerují a dokážou si více pomáhat. Pouze necelá desetina učitelů se domnívá, že zavedení etické výchovy do výuky nepřineslo žádné pozitivum a nepociťují žádnou změnu v chování žáků.“

Podle výše uvedeného šetření přibližně dvě pětiny škol plánují etickou výchovu v budoucnu zavést, ale jako překážku nejčastěji uvádějí nedostatečnou hodinovou dotaci a nedostatek financí na školení učitelského sboru. Výuka etické výchovy je komplexní a je založená na prožitku – nejefektivnějším prostředkem učení je vlastní zkušenost. Učitel výchovně působí především svým příkladem a moderuje diskuzi žáků a pomáhá jim formulovat aplikaci do života. ASET je program společenské odpovědnosti firem, ale i jednotlivců, který umožňuje cílenou podporu základním školám, které chtějí zavést etickou výchovu, ale nemají proškolené učitele a finance na jejich vzdělávání.


Chcete-li adoptovat školu v rámci ASET, nejprve se rozhodněte, zda

a) chcete adoptovat konkrétní školu (z nabídky mapy, nebo navrhněte vlastní školu), my následně vyčíslíme náklady

b) chcete podpořit libovolnou školu, ale máte na mysli konkrétní částku přesahující 25,000 Kč, my najdeme vhodnou školu

c) nemáte na mysli konkrétní školu, chcete přispět částkou menší než 25,000 Kč – nestačí to na adopci školy, ale spojte síly s ostatními a jakmile v ASET fondu bude dost prostředků, bude adoptována konkrétní škola – s Vaší pomocí.


Více informací a možnost registrace najdete na:
http://etikadoskol.cz/cs/#aset