Vláda dne 23.4.2020 schválila nová pravidla pro vstup do ČR pro EU občany vč. vzoru potvrzení o bezinfekčnosti, který byl připraven Ministerstvem zdravotnictví a kterým se (mimo jiná potvrzení) budou občané prokazovat na hranicích. Pro firmy a zaměstnance v tom vidíme velký posun, byť se zatím jedná pouze o EU občany – viz body I.1.i) a j) a pak související opatření (testování místo karantény). Velkým posunem je také úprava pro Čechy (ne pendlery), kteří mohou jet za účelem výkonu ekonomické činnosti až na 72 hodin do zahraniční bez následného testu i karantény (bod I.3 e). Ještě zatím nejsou řešeni tzv. třetizemci (mimo EU).

Hlavní změny od 27.4.2020.

Cestování pro cizince

Nově mohou do ČR přicestovat občané EU, kteří vstupují do ČR za účelem výkonu:

 • ekonomické činnosti, nejdéle na 72 hodin a předloží potvrzení o absolvování testu;
 • ekonomické činnosti, nebo studia na vysoké škole a předloží potvrzení o absolvování testu;
 • tyto osoby musí na následný test mezi 10. a 14. dnem po vstupu;
 • pokud je jejich vstup do ČR nezbytný, lze umožnit vstup i bez předložení potvrzení o absolvování testu; nezbytnost potvrzuje ministr gesčně příslušný za dané odvětví; tyto osoby mají povinnost absolvovat test do 24 hodin po vstupu na území ČR;
 • všem subjektům, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti  zajistit jim ubytování, lékařskou péči, převoz z hranice a v případě ztráty zaměstnání převoz zpět do země původu;
 • tito lidé musí předem oznámit datum a způsob vstupu na území ČR způsobem stanoveným MZV ČR a nesmí používat hromadnou dopravu a taxi z hranice do místa ubytování (pravidlo zákazu užití této dopravy se vztahuje na všechny, kdo přijedou do ČR).

 

Ostatní osoby musí svůj vstup nahlásit Hygieně a jít do karantény s výjimkou pro:

 • rodinné příslušníky občanů ČR nebo občanů EU s přechodným nebo trvalým pobytem na území ČR, pokud předloží potvrzení o absolvování testu;
 • občany EU a cizince s povoleným pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace), pokud doba jejich pobytu nebude delší než 24 hodin nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu;
 •  cizince, jejichž vstup je v zájmu ČR, pro pracovníky mezinárodní dopravy, pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací, pokud doba jejich pobytu na území ČR nebude delší než 14 dní nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu;
 • pendlery, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo studia v ČR pravidelně oprávněně překračují státní hranici s ČR ze sousedního státu, pokud předloží potvrzení o absolvování testu;
 •  poté při každém dalším překročení státní hranice do ČR, které nastane po 14 dnech po předložení potvrzení o absolvování testu, předkládají potvrzení o absolvování testu, které není starší než 4 dny o tom, že byl proveden test;
 •  pendlery ze zdravotnictví a sociálních služeb, IZS, kritické infrastruktury není stanovena povinnost předložit potvrzení o absolvování testu, pokud doba jejich pobytu na území ČR nebude delší než 14 dnů; potvrzení o absolvování testu dále nemusí předkládat zemědělci hospodařící v bezprostředním příhraničí, jejichž pobyt na území ČR nebude delší než 24 hodin;
 • naléhavé mimořádné situace, pokud doba jejich pobytu v ČR nebude delší než 24 hodin nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu.

 

Cestování pro Čechy

Češi musí při vstupu do ČR hranicích předložit buď potvrzení o absolvování testu, nebo se nahlásit na Hygienu. To neplatí pro osoby, které:

 •  za účelem výkonu práce nebo studia v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici (pendleři), pokud předloží potvrzení o absolvování testu;
 • poté při každém dalším překročení státní hranice do ČR, které nastane po 14 dnech po předložení potvrzení o absolvování testu, předkládají potvrzení o absolvování testu, které není starší než 4 dny o tom, že byl proveden test;
 •  pro pendlery ze zdravotnictví a sociálních služeb, IZS, kritické infrastruktury není stanovena povinnost předložit potvrzení o absolvování testu, ale nóta zastupitelského úřadu cílové země (jako dosud) pokud doba jejich vycestování nebude delší než 14 dnů;
 • vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci na dobu kratší než 24 hodin;
 • vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy, servisu kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní;
 • servis kritické infrastruktury v zahraniční pro tyto případy musí být doplněn nótou zastupitelského úřadu cílové země;
 • hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraniční, pokud vycestovali na dobu kratší než 24 hodin;
 • vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti , pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o pendlera.

 

Potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady.

 

Co je mimořádná situace?

  1.  přeshraniční přejezd příslušníků IZS, včetně horské služby a ostatních složek IZS;

  2.  převoz krve, kostní dřeně a jiného biologického materiálu odběrovými týmy, převoz a průvoz sanitním vozem nebo vozem pohřební služby;

  3.  podstoupení zdravotnických zákroků nebo lékařských prohlídek;

  4.  plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, nebo jiné úřední jednání či využívání nezbytných finančních a poštovních služeb;

  5.  vyzvednutí či odvoz rodinných příslušníků ze zahraničí nebo do zahraničí, včetně aut na letištích;

  6.  nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopní se o sebe sami postarat, výkonu práva, péče o nezletilé dítě nebo styk s ním a zajištění nezbytné péče o zvířata;

  7.  účast na pohřbech či svatbě;

  8.  jiné humanitární situace.


 Soubory ke stažení:
usnesení_23_04_2020_FIN (003)
VZOR-lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na SARS-CoV-2