Nový dotační program „COVID – Nájemné“ připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) projednala vláda. Další podpora z řady COVID má za cíl pomoct podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, což jim snížilo schopnost platit nájemné. Podstatou programu je participace: pronajímatel sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %, a to do maximální výše 10 mil. Kč. Program se má týkat nájemného za druhé čtvrtletí, tedy měsíce duben, květen a červen 2020. Protože jde o dotaci, pravidla už nemusí jít do Parlamentu, vychází se z dřívější legislativy.

Program respektuje dočasný rámec Evropské komise, podle kterého je nyní možné poskytovat přímé granty až do výše 800 000 eur. Dotace, která je určená výhradně na částečnou úhradu nájemného podnikatelům, jejichž činnost ovlivnil koronavirus, se bude financovat z vládní rozpočtové rezervy. Po projednání vládou je nyní nutná notifikace programu Evropskou komisí. Poté bude program bezodkladně vypsán. U nájemců, kteří mají pronajímatele z veřejné sféry, automaticky poskytne stát 80 %. Podrobnosti MPO zveřejní na webu www.mpo.cz, jakmile bude program schválen, respektive notifikován EK. Záměrem je maximálně využívat elektronické podání dokumentů s cílem vyřizovat žádosti co nejdříve. Firmy, které již uhradily 100 % nájmu (dle nájemní smlouvy platby na měsíc předem) jsou rovněž přijatelnými žadateli. Musí však prokázat, že pronajímateli uhradily minimálně část nájmu za měsíce duben-červen ve výši požadované dotace a doložit dohodu/dodatek nájemní smlouvy s pronajímatelem vztažený k dotčeným měsícům, na které se podpora vztahuje. Žadatel obdrží dotaci za všechny měsíce najednou v rámci jednoho Rozhodnutí o poskytnutí dotace.