Vzhledem k tomu, že se na MPO obrací řada firem vč. našich členů s dotazy, jak stanovit výši původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020, především pak ve chvíli, kdy ve smlouvě mají stanoven různý nájem pro různá období a nemohou tedy výši nájemného za měsíce duben, květen a červen prokázat platbami za leden a únor, Vám zasíláme metodiku, která zohledňuje i tyto případy.

Metodika určení rozhodného nájemného a měsíčního nájemného:

     
  • Výše rozhodného nájemného:

Za rozhodné nájemné se považuje celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období (od 1. dubna 2020 do 30. června 2020, v případě skončení nájmu před 30. červnem 2020 je rozhodným obdobím časový úsek od 1. dubna 2020 do skončení nájmu), a to ve výši před slevou poskytnutou pronajímatelem, tedy stanovená nájemní smlouvou uzavřenou a účinnou před 13. březnem 2020, vztahující se pouze na prostor provozovny.

V případě, že se k nájemnému účtuje DPH a zároveň žadatel je plátcem DPH, není DPH způsobilým výdajem a nelze na ní čerpat podporu. Nájemné nezahrnuje platby služeb a energií. V případě, že není stanovena pevná částka nájemného (například u nájemních smluv s výpočtem tzv. obratového nájemného), je způsobilým výdajem pouze základní nájemné bez obratové složky za rozhodné období.

  • Výše původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020

Jedná se o výši průměrného měsíčního nájemného za měsíce leden a únor 2020. V případě, že v den podání žádosti neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020 nebo nebylo nájemné uhrazeno z jiného důvodu (nelze tedy prokázat platbu za leden a únor), pak jde o průměrné měsíční nájemné za období říjen, listopad, prosinec 2019. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, pak jde o průměrné měsíční nájemné přepočtené z nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13. března 2020. Jestliže byla nájemní smlouva uzavřena na různé, avšak pevné výše nájemného v jednotlivých obdobích roku, lze výši původního měsíčního nájemného počítat jako průměrné měsíční nájemné za duben, květen červen 2019. V každém z případů je nutné doložit doklady o platbách v daném období.

V případě, že se k nájemnému účtuje DPH a zároveň žadatel je plátcem DPH, není DPH způsobilým výdajem a nelze na ní čerpat podporu. Nájemné nezahrnuje platby služeb a energií. V případě, že není stanovena pevná částka nájemného (například u nájemních smluv s výpočtem tzv. obratového nájemného), je způsobilým výdajem pouze základní nájemné bez obratové složky za rozhodné období.

  • Výše poskytnutí podpory pro provozovny v nestátním objektu

Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného. Způsobilé výdaje nesmí při přepočtu na jeden měsíc rozhodného období přesáhnout výši původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020 prokazovaného nájemcem, jinak se za způsobilé výdaje považuje násobek původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020 za rozhodné období.

  • Výše poskytnutí podpory pro provozovny ve státním objektu

Výše podpory činí 80 % rozhodného nájemného. Způsobilé výdaje nesmí při přepočtu na jeden měsíc rozhodného období přesáhnout výši původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020 prokazovaného nájemcem, jinak se za způsobilé výdaje považuje násobek původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020 za rozhodné období.

Zdroj: MPO