AMSP ČR připomíná zaměstnavatelům žádajícím o zařazení do programů ekonomické migrace nové ochranné opatření ministra zdravotnictví účinné od 24.8.2020 s ohledem na jeho praktické aspekty týkající se programů ekonomické migrace (Ochranné opatření ministra zdravotnictví účinné od 24. 8. 2020 [pdf, 315 kB]).

Tímto opatřením došlo ke změně podmínek, za nichž mohou lidé cestovat z a do České republiky z důvodu výkonu ekonomické činnosti. Zahraničních uchazečů o práci u českých zaměstnavatelů se týká především článek 2 a 11 tohoto opatření.

„Nařizuje se …

 1. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření;
 2. zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí dle bodu III.1, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky; stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím;“

GK ve Lvově ve své informaci zdůrazňuje, že nově v případě, že se na cizince vztahuje bod I.11 aktuálního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (PDF, 316 KB) (účel zaměstnání, studenti, vyučující), platí povinnost se po 14 dnech podrobit druhému RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 (bez něj nelze nastoupit do zaměstnání či do vzdělávacího zařízení). Toto neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem.

Prakticky to znamená, že občané třetích zemí nebo cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území třetích zemí, které nejsou na zeleném seznamu, musí:

 • absolvovat test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 bezodkladně (výsledek max. do 72 hodin) po vstupu na území ČR (test si zajišťuje osoba na vlastní náklady)
  • při vstupu se prokázat odpovídajícím dokumentem (příslušná krátkodobá, dlouhodobá víza, mimořádná pracovní víza),
 • po dobu pobytu nebo do doby předložení negativního testu anebo do ukončení karanténních opatření dodržovat omezení pohybu na území ČR s výjimkou:  
  • cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a pohybu v rámci výkonu této činnosti,
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
  • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
  • cest zpět do místa svého bydliště,
  • pohřbů,
  • zároveň musí cizinci nosit ochranné prostředky dýchacích cest v tomto období.
 • před vstupem na pracoviště předložit negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, pokud v posledních 14 dnech pobývali alespoň 12 hodin ve své zemi.

 

AMSP ČR ještě připomíná povinnost uchazečů o práci u českých zaměstnavatelů předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění (Potvrzení subjektu přijímajícího …..)

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění. U schengenských víz se doklad předkládá při podání žádosti – jeho předložení je podmínkou pro přijetí žádosti a u dlouhodobých víz a povolení k pobytu se doklad předkládá při vyzvednutí víza, t.j. po jeho schválení, nikoliv již při podání žádosti. Konkrétně se tento doklad vyžaduje při podání těchto žádostí:

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, t.j. zaměstnavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí

 • ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonána karanténa v případě jejího nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,
 • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,
 • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.

Další užitečné a komplexní informace o cestování je možné nalézt na webu Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx, případně na webu Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html.