Jméno: Ondřej Čechák
Název firmy: ČECHÁK a spol. s r. o.
Pozice ve firmě: jednatel
Obor podnikání: dotační poradenství
Počet zaměstnanců ve firmě: 5
Kraj: Hlavní město Praha

Co Vás přivedlo k podnikání, jak byste v 5 větách charakterizoval svou firmu?

K podnikání jsem měl vždy kladný vztah. Možná vzhledem k mému způsobu práce, možná vzhledem k naší drobné rodinné tradici a jednoznačně vzhledem k mému předmětu vysokoškolských studií, díky kterým jsem následně determinoval svou oblast zájmu, ve které jsem spatřoval značný přínos.

Studoval jsem obor Evropských studií v době, kdy v České republice byly zahájeny v rámci vstupu do EU opatření, které ve smyslu alokovaných finančních zdrojů mohly představovat výhody pro naší ekonomiku v rozličných oblastech. Snažili jsme se tyto výhody přiblížit občanům, podnikům i obcím, abychom zaznamenali zlepšení současného, ne vždy ideálního stavu.

Co vám na začátku podnikání pomohlo a co vám naopak komplikovalo život?

Velmi problematické bylo samotné zahájení podnikatelské činnosti, kdy znalosti v oboru podnikání značným způsobem nedostačovaly ve srovnání s dosaženými specifickými znalostmi v oboru. Navíc bylo nutné v rámci optimální minimalizace počátečních výdajů hledat vhodný způsob, jak naše sdělení komunikovat s našimi potenciálními zákazníky. Vzhledem k tomu, že jsme nedisponovali potřebným kapitálem, ani značnými lidskými zdroji, bylo běžné, že výkon práce jednoho pracovníka představoval veškerou agendu spojenou s řešenými projekty, od negociačního jednání po samotnou odbornou činnost, až třeba po účetní agendu. Naopak velmi pomohla důvěra a doporučení našich stávajících klientů dalším potenciálním zákazníkům, díky čemuž bylo možné rozšiřovat naší týmovou základnu a zároveň postupně rozšiřovat oblast předmětu řešených projektů, díky čemuž jsme mohli dále růst v rámci naší činnosti a poskytovat tak lepší služby pro naše klienty.

Co považujete za svůj největší úspěch?

V obecné rovině za svůj největší úspěch považuji vždy výsledek projektu, který pro našeho klienta znamená pozitivní budoucí přínos plynoucí z daných provedených opatření. Zároveň za svůj největší úspěch považuji fakt, že všechny projekty, kterými jsme se zabývaly, a v podstatě od počáteční úvahy připravovali, byly z pohledu dotčených orgánů po přezkumu odsouhlaseny a těmto předloženým projektům byla poskytnuta finanční podpora, bez které by dané projekty nebylo možné realizovat. Zároveň s ohledem na můj obor jsem velmi rád, že i vzhledem k našim přijatým pracovním postupům neevidujeme u žádných našich projektu vyměření sankcí či korekcí, které mohou být velmi vysoké a představují pro příjemce podpory vždy značnou neočekávanou finanční zátěž. Ve vztahu k činnosti naší společnosti jsem pak rád, že se nám daří kontinuálně rozšiřovat rozsah našich služeb v potřebné stanovené kvalitě, a osobně jsem rád, že mohu spolupracovat s členy týmu, kteří mají značnou kapacitu a vhodnou specializaci pro řešení často složitých úkolů vznikajících v rámci dotačních projektů.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?

Rádi bychom dále rozšiřovali základnu našich klientů, kterým jsme připraveni poskytnout služby v rámci celého životního cyklu dotačního projektu a poskytnout tak naše získané vědomosti a zkušenosti i dále. Samozřejmě, že poskytování služeb našim klientům na vysoké úrovni je pro nás i nadále klíčové a představuje naší zásadní činnost a z tohoto důvodu je pro nás aktuálně číslo jedna ustanovení všech dílčích vnitřních opatření, které povedou ke stabilizaci společnosti. Zároveň aktuálně připravujeme s ohledem na naše zaměření rozšíření našeho stávajícího obchodního modelu, kdy bychom rádi v perspektivních oblastech byli samotnými nositeli projektů a tím diverzifikovali naší podnikatelskou činnost.

Čeho byste se na základě vlastních zkušeností již vyvaroval?

Méně je někdy více. Toto prastaré pravidlo platí v podnikání dvojnásob. Vzhledem k rozličnosti předmětu projektů, kterými jsme se zabývali, a různorodostí všech souvisejících podmínek pro realizaci dotačních projektů bych se dnes jednoznačně vyvaroval přílišné diverzifikaci zaměření řešených projektů, která představuje vždy značnou zátěž. Jsem přesvědčen, a to bez ohledu na odvětví, že úzká specializace může vést kýžené výsledky i za cenu počátečního menšího objemu zakázek, které se ale v případě dobře odvedené práce musí vrátit. Následně je možné díky rozšíření týmu obsáhnout i další oblasti zájmu podnikání.